ENOTHE nieuws

De European Network of Occupational Therapy in Higher Education (ENOTHE) heeft haar 10e nieuwsbrief gepubliceerd.

Heel wat internationaal nieuws, ook het pas gelanceerde Student Platform Occupational Therapy Europe (SPOT Europe) wordt aangehaald, waar België voorlopig nog niet wordt  vertegenwoordigd door studenten. Ondernemende studenten van België gezocht dus!

 

Advertenties

Sensorische Integratie bij ASS

De National Autistic Society (VK) publiceerde recent op haar website een stand van zaken over Sensorische Integratie  (SI) bij Autisme.   Eerst wordt kort uitgelegd wat SI juist is, om daarna kritisch naar de gevonden resultaten te kijken.

Zij besluiten dat het aantal  studies nog te beperkt en niet eenduidig zijn om de werkzaamheid van SI aan te tonen.  Sommige studies tonen positieve resultaten, andere eerder beperkte of zelfs afwezige werkzaamheid.

De aanbeveling van de organisatie ligt dan ook voor de hand.  Wetenschappelijk goed onderbouwde experimentele methodes bij grote en meer diverse groepen van mensen met autisme spectrum stoornissen (ASS) zijn nodig om hier besluiten uit te kunnen trekken.

Tot dit nog niet is gebeurd moeten ergotherapeuten misschien wat voorzichtig zijn om Sensorische Integratie toe te passen bij mensen met ASS.

Review nummer JCPP 2018

De Journal of Child Psychology and Psychiatry publiceert zijn jaarlijks review nummer, dit jaar met de titel: ” Reimagining the environment in developmental psychopathology: from molecules to effective treatments”, met maar liefst acht overzichtsartikelen voorzien van een commentaar door een expert ter zake.

Er zijn eerder technische artikels die het ontstaan van psychopathologie bij kinderen en de invloed van de omgeving beschouwen en stilstaan bij de methylatie van DNA en de epigenetica, of de hypothalamus-hypofyse-bijnier as bespreken, maar ook de invloed van pesten of ouderlijke conflicten op de ontwikkeling van kinderen wordt besproken.
Autisme Spectrum Stoornissen komen ook in 2 reviews aan bod: stand van zaken van huidige interventies en vroegkinderlijke preventiestudies bij deze groep.

Erg veel, zeer interessant leesvoer dus, 😉

 

 

 

Embedded Figures Tests

De Embedded Figures Test (EFT) staat vanouds bekend als een test om perceptuele en cognitieve stijl in kaart te brengen.  Het eerder richten op perceptuele details in plaats van het zien van gehelen, ook wel benoemd als centrale coherentie, werd in eerdere publicaties reeds gelinkt aan ASS.

Het Laboratorium voor Experimentele Psychologie van de KULeuven (in samenwerking met onderzoekers van de universiteiten van Rotterdam en Londen), publiceerden een nieuwe figuur (L-EFT) en gingen na of er correlaties met executieve functies, intelligentie en perceptuele stijl bestonden.

L-EFT

In hun onderzoek vond men geen correlaties van de figuur (L-EFT) met de perceptuele/ cognitieve stijl, noch met intelligentie of executief functioneren.

Zij besluiten dan ook dat we voorzichtig moeten zijn met interpretaties louter op basis van face validity, en beter kunnen vertrekken van empirische data die de construct validiteit van een taak in kaart brengen. Of: hoe meer we te weten komen, hoe genuanceerder we moeten zijn.

Speltheorie

Speltheorie is een tak binnen de wiskunde die het nemen van beslissingen en strategische interacties behandeld.  Toepassingen van deze wiskundige benadering vinden we in de  economie, sociologie en biologie.  De speltheorie heeft veel bekendheid gekregen dankzij de verfilming van het leven van de wiskundige John Nash “A beautiful mind”. Deze theorie verklaart waarom mensen coöperatief zijn (dus samenwerken), en gaat ervan uit dat mensen rationeel handelen.  Dat is meteen ook het zwakke punt van de theorie, zoals Kahneman heeft laten zien.

Om de speltheorie te begrijpen werd een animatie gemaakt die je laat ondervinden wat het oplevert om de ander te vertrouwen in een spelsituatie, en wanneer je beter kan valsspelen…

Het spel is vrij eenvoudig:

Twee spelers stoppen een munt in de machine (of niet)

  • Als jij een munt in de machine duwt krijgt de medespeler 3 munten (en omgekeerd)
  • Als jij geen munt in de machine duwt (en de ander wel, krijg je 3 munten, hier speel je dus vals)
  • Als beiden geen munten in de machine duwen krijg je niets

 

Medische apps

Maggie De Block, federaal minister van volksgezondheid, wil het gebruik van medische apps aanmoedigen, naar aanleiding van een evaluatierapport van november 2017.

Dit rapport maakt duidelijk dat apps een mooie aanvulling kunnen zijn van de reguliere zorg, en dat deze toepassingen de relatie tussen patiënt en zorgverlener bevorderen.

Het rapport kwam tot stand na een tussentijdse evaluatie van 24 eerder goedgekeurde projecten waarbij medische apps werden ingezet bij verschillende soorten problematieken.

Pathfinders

De AOTA publiceert in hun ‘Pathfinders’  informatiebundels rond specifieke onderwerpen waarmee ergotherapeuten vaak mee in aanraking komen.

De informatie is terug te vinden op internet en komt uit betrouwbare bronnen.  Zo worden resultaten getoond van de gekende databanken zoals Pubmed en REHABDatabase, maar ook verwijzingen naar artikels en informatie van het net is terug te vinden.

Voorlopig kunnen volgende onderwerpen geconsulteerd worden:

  • Cerebral Palsy updated Sept 2017
  • Diabetes updated October 2017
  • Environmental Modification/Universal Design updated Sept 2017
  • Low Vision updated January 2018
  • Multiple Sclerosis updated January 2018
  • Productive Aging updated January 2018
  • OT and Obesity updated December 2017